Header image

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (2 ตำแหน่ง)


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส./ ป. ตรี สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์
 3. ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าได้
 4. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือช่าง

ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย-หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์ด้านทำงาน Embrdded programmer
 4. สามารถเขียนโปรแกรมบน linux ด้วย phyhon ได้
 5. มีความรู้ด้าน raspbery pi หรือ beacon อื่นๆ
 6. สามารถใช้ SQI พื้นฐานได้
 7. ** หากมีประสบการณ์ด้าน C/C++ บน STM32/ arduino arm ESP32 /ESP8266/ python จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Project Engineer (1 ตำแหน่ง)


คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิก
 3. มีทักษะการอ่านแบบ เขียนแบบ/ ใช้ Auto CAD และ MS Office ได้ดี
 4. สามารถนำเสนองานได้
 5. มีความอดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. สามารถทำงานใน site งานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)